Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

 

 

O Vaši spokojenost se stará

O Vaši spokojenost se stará Helltcha

Helena Kasalová

 

 

 

KONTAKTY

Helena Kasalová
Textil PRIMA
tel: +420 736 163 632
napište nám

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné a účinné od 1. ledna 2014

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s platnou legislativou vydává společnost Helena Kasalová tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

Helena Kasalová se sídlem Ruská 153, 551 02 Jaroměř, IČ: 11059524 , kasalova@helltcha.com, tel: 736 163 632 , zapsaná na Obecním živnostenském úřadě v Náchodě pod č.j. KS 9217/2014/ŽÚ-34/2 (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.helltcha.com (dále jen eshop).

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.4 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

2.9 Termín dodání zboží je 2 až 4 dny. O termínech dodání zboží se můžete informovat e-mailem nebo telefonicky (viz sekce kontakt)3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Kupující má právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

4.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího (nebo zde). Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučena.

4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na adresu: Textil PRIMA, Nám. ČSA 62, 551 01 Jaroměř (adresa našeho kamenného obchodu). Pokud spotřebitel doručí zboží na jinou adresu, budou mu přeúčtovány veškeré zvýšené náklady na dopravu.

4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.8 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

4.9 Zboží je kupující povinen vrátit úplné, nepoškozené, čisté, nenošené, včetně originálního obalu a všech etiket, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.

4.10 Zboží lze rovněž vyměnit za jiné a uhrazená částka bude započtena. Dojde tak k odstoupení od původní smlouvy a současnému uzavření nové kupní smlouvy. Není tím tedy dotčeno právo kupujícího, který je spotřebitelem, na odstoupení od smlouvy na nově zakoupené (vyměněné) zboží.

4.11 V případě, že kupující žádá výměnu zboží, odešle toto na adresu provozovny . Náklady spojené s vrácením zboží na výměnu nese v plné výši kupující. Při první výměně zboží neúčtujeme další poštovné.

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.

5.3 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem. 

6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

7. Ceny

7.1 Ceny zobrazující se v e-shopu kupujícímu/spotřebiteli jsou konečné a vždy uváděny včetně 21% DPH. Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo na změnu cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad, na tuto možnost bude kupující v těchto případech předem upozorněn.

8. Nevyzvednutá zásilka

8.1 V případě bezdůvodného nepřevzetí či nevyzvednutí zásilky bude zákazníkovi naúčtována platba za dopravu objednaného zboží se splatností 14dní.

9. Závěrečná ujednání

9.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

9.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

9.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Matthewbef [109.86.71.*]

22.09.2017 11:24

drugs for sale bef

canadian prescriptions canadian drugs prescription drugs without doctor approval is metoprolol a beta blocker canada pharmacy online no script metformin news 2017

ODPOVĚDĚT

Matthewbef [109.86.71.*]

22.09.2017 01:28

pharmacy drug store bef

pharmacy cost comparison canadian pharmacy costco pharmacy pricing is metformin safe buying drugs canada methylprednisolone side effects

ODPOVĚDĚT

Matthewbef [109.86.71.*]

21.09.2017 19:52

international pharmacy bef

canada drugs online canadian online pharmacies canadian pharmacy online sildenafil coupons canadian cialis side effects of methylprednisolone

ODPOVĚDĚT

Matthewbef [109.86.71.*]

21.09.2017 11:49

rx price comparison bef

canadian online pharmacies prescription drugs http://canadianpharmacyrxbsl.com/ pharmacy prescription xanax withdrawal timeline medical information online metformin 500

ODPOVĚDĚT

Matthewbef [109.86.71.*]

20.09.2017 09:02

online canadian discount pharmacy bef

buying prescription drugs canada homepage online rx pharmacy fluconazole and alcohol canadian prescription levitra online

ODPOVĚDĚT

RalphMit [46.118.152.*]

09.09.2017 04:01

a onde comprar cialis pa

effets cialis 5mg cialisxrm.com cialis reduce sperm count buy cialis online

ODPOVĚDĚT

Anthonyced [176.8.88.*]

18.07.2017 14:50

high school homework helpers pa

born buy juliet schor essay homework help nj top writing services i need help with a descriptive essay essay homework help online

ODPOVĚDĚT

Elisa Brown [162.216.46.*]

21.04.2017 08:10

http://tdil.co/3p

I came to your Jeansové zboží pro všechny|helltcha.com page and noticed you could have a lot more traffic. I have found that the key to running a website is making sure the visitors you are getting are interested in your subject matter. There is a company that you can get traffic from and they let you try it for free. I managed to get over 500 targeted visitors to day to my website. Visit them today: http://pcgroup.com.uy/15

ODPOVĚDĚT

Tami Sandoval [31.168.172.*]

07.04.2017 10:38

http://wntdco.mx/vlyb4

I was just looking at your Jeansové zboží pro všechny|helltcha.com website and see that your website has the potential to get a lot of visitors. I just want to tell you, In case you didn't already know... There is a website service which already has more than 16 million users, and the majority of the users are interested in websites like yours. By getting your website on this service you have a chance to get your site more popular than you can imagine. It is free to sign up and you can read more about it here: http://wntdco.mx/vlyb4 - Now, let me ask you... Do you need your site to be successful to maintain your way of life? Do you need targeted visitors who are interested in the services and products you offer? Are looking for exposure, to increase sales, and to quickly develop awareness for your website? If your answer is YES, you can achieve these things only if you get your site on the network I am describing. This traffic service advertises you to thousands, while also giving you a chance to test the network before paying anything. All the popular blogs are using this service to boost their traffic and ad revenue! Why aren’t you? And what is better than traffic? It’s recurring traffic! That's how running a successful site works... Here's to your success! Find out more here: http://www.axurl.com/5i

ODPOVĚDĚT

Tami Sandoval [205.185.209.*]

28.03.2017 16:38

http://soheavyblog.com/1m

Hi my name is Tami Sandoval and I just wanted to drop you a quick message here instead of calling you. I discovered your Jeansové zboží pro všechny|helltcha.com page and noticed you could have a lot more hits. I have found that the key to running a successful website is making sure the visitors you are getting are interested in your subject matter. There is a company that you can get keyword targeted traffic from and they let you try the service for free for 7 days. I managed to get over 300 targeted visitors to day to my site. http://soheavyblog.com/1m

ODPOVĚDĚT

Maria Anderson [104.156.228.*]

29.01.2017 06:49

http://lis.ovh/h9

This is a comment to the website creator. I discovered your Jeansové zboží pro všechny|helltcha.com page by searching on Google but it was hard to find as you were not on the first page of search results. I know you could have more traffic to your site. I have found a website which offers to dramatically improve your website rankings and traffic to your website: http://s.beautheac.net/4z I managed to get close to 500 visitors/day using their service, you could also get many more targeted traffic from search engines than you have now. Their service brought significantly more visitors to my website. I hope this helps!

ODPOVĚDĚT

Evelyn Serrell [108.61.226.*]

27.12.2016 18:41

http://webhop.se/1ix

This is a message to the webmaster. I came to your Jeansové zboží pro všechny|helltcha.com page by searching on Google but it was hard to find as you were not on the front page of search results. I know you could have more visitors to your website. I have found a website which offers to dramatically increase your website rankings and traffic to your website: http://hud.sn/6sk5 I managed to get close to 500 visitors/day using their service, you could also get many more targeted visitors from Google than you have now. Their service brought significantly more traffic to my site. I hope this helps!

ODPOVĚDĚT

Evelyn Serrell [104.200.151.*]

21.12.2016 15:50

http://soiq.ch/pjj6

This is a memo to the admin. I came to your Jeansové zboží pro všechny|helltcha.com page by searching on Google but it was difficult to find as you were not on the first page of search results. I know you could have more visitors to your site. I have found a website which offers to dramatically increase your rankings and traffic to your website: http://hdmh.info/37 I managed to get close to 500 visitors/day using their services, you could also get a lot more targeted traffic from Google than you have now. Their services brought significantly more traffic to my site. I hope this helps!

ODPOVĚDĚT

Patricia [144.172.110.*]

03.10.2016 14:12

http://www.teqdar.net/shortl/6adt

I was just looking at your Jeansové zboží pro všechny|helltcha.com website and see that your website has the potential to get a lot of visitors. I just want to tell you, In case you don't already know... There is a website service which already has more than 16 million users, and most of the users are looking for topics like yours. By getting your site on this service you have a chance to get your site more visitors than you can imagine. It is free to sign up and you can read more about it here: http://www.teqdar.net/shortl/6adt - Now, let me ask you... Do you need your site to be successful to maintain your business? Do you need targeted visitors who are interested in the services and products you offer? Are looking for exposure, to increase sales, and to quickly develop awareness for your website? If your answer is YES, you can achieve these things only if you get your site on the network I am talking about. This traffic network advertises you to thousands, while also giving you a chance to test the service before paying anything. All the popular sites are using this network to boost their readership and ad revenue! Why aren’t you? And what is better than traffic? It’s recurring traffic! That's how running a successful site works... Here's to your success! Find out more here: http://hothor.se/1gj55

ODPOVĚDĚT

Teresa [107.189.23.*]

26.09.2016 23:07

http://rb2.in/4nS

I was just looking at your Jeansové zboží pro všechny|helltcha.com website and see that your site has the potential to get a lot of visitors. I just want to tell you, In case you didn't already know... There is a website network which already has more than 16 million users, and most of the users are interested in websites like yours. By getting your website on this service you have a chance to get your site more visitors than you can imagine. It is free to sign up and you can find out more about it here: http://pandalove.info/35p0i - Now, let me ask you... Do you need your website to be successful to maintain your way of life? Do you need targeted traffic who are interested in the services and products you offer? Are looking for exposure, to increase sales, and to quickly develop awareness for your website? If your answer is YES, you can achieve these things only if you get your site on the network I am describing. This traffic network advertises you to thousands, while also giving you a chance to test the network before paying anything. All the popular websites are using this network to boost their traffic and ad revenue! Why aren’t you? And what is better than traffic? It’s recurring traffic! That's how running a successful website works... Here's to your success! Read more here: http://www.v-diagram.com/2sv1p

ODPOVĚDĚT